Ordenanzas e Regulamentos Estas son as últimas entradas publicadas gl ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DA ATMÓSFERA 2020-04-17T22:00:00Z 2020-04-17T22:00:00Z Ten por obxecto regular o réxime xurídico do procedemento de avaliación ambiental de actividades, situacións e instalacións que sexan susceptibles de producir fumes, po, gases, bafos, vapores e cheiros no termo municipal, para evitar a contaminación atmosférica e o prexuízo que ocasione no marco do establecido na Lei 8/2002, do 18 de decembre, de Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia. 2020-04-17T22:00:00Z ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 2017-03-08T23:00:00Z 2017-03-08T23:00:00Z Ten por obxecto regular o exercicio das competencias que en materia de protección do medio ambiente correspondan ao Concello fronte á contaminación producida por ruído e vibracións, co fin de garantir o dereito á intimidade persoal e familiar, á protección da saúde, así como a contribuír a mellorar a calidade de vida e medioambiental. 2017-03-08T23:00:00Z ORDENANZA REGULADORA DA INSTALACIÓN DE TERRAZAS EN TERREOS DE USO PÚBLICO 2020-02-16T23:00:00Z 2020-02-16T23:00:00Z A presente Ordenanza ten por obxecto a regulación do réxime xurídico a que debe someterse o aproveitamento de terreos de dominio público municipal e de dominio privado de uso público en superficie, mediante a ocupación temporal ou permanente con terrazas e veladores, que constitúan complemento da actividade de hostalería, debidamente autorizados polo Concello de Sanxenxo 2020-02-16T23:00:00Z