headerheader-400header-800

Secure Code Document Verification (CSV)

The system will verify if the CSV code provided matches an authentic document on Pontevedra Council Registry. In that case, the document will be downloaded.

Insert document verification code

Complying with article 5 of the Data Protection Act (LOPD), users are noticed that requested personal data is stored on an automated filing system for the Council of Pontevedra to use with the purpose of providing better administrative services.

You can exercise your rights to access, rectify or cancel this informatión by personal request at the Information and Registry Office of Pontevedra Council, where you'll be informed of the procedure to follow.

ADVÍRTESELLE QUE conforme co disposto no apartado 4 do artigo 69 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, "A inexactitud, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato ou información que se incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación, ou a non presentación ante a Administración competente da declaración responsable, a documentación que sexa no seu caso requirida para acreditar o cumprimento do declarado, ou a comunicación, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbese lugar."

Así mesmo, a resolución da administración pública que declare tales circunstancias poderá determinar a obriga do/a interesado/a de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao comezo da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo determinado, todo iso conforme aos termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación."