headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

013 Solicitude de caducidade de expediente de reposición da legalidade urbanística

Cando se estivese realizando algún acto de uso do chan ou do subsolo sen o título habilitante esixible en cada caso ou sen axustarse ás condicións sinaladas no mesmo, a persoa titular da alcaldía dispoñerá a suspensión inmediata dos devanditos actos e procederá a incoar o expediente de reposición da legalidade, comunicándoo ao interesado. O procedemento que se incoe deberá resolverse no prazo dun ano desde a data do acordo de iniciación.

Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia.
Artigo 152. Obras terminadas sen título habilitante.

1. Cando se estivese realizando algún acto de uso do chan ou do subsolo sen o título habilitante esixible en cada caso ou sen axustarse ás condicións sinaladas no mesmo, a persoa titular da alcaldía dispoñerá a suspensión inmediata dos devanditos actos e procederá a incoar o expediente de reposición da legalidade, comunicándoo ao interesado.

2. Co acordo de suspensión adoptaranse as medidas cautelares necesarias para garantir a total interrupción da actividade, tales como o precintado das obras, a retirada de materiais e maquinaria, a suspensión de subministracións ou a execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas por importe de 1.000 a 10.000 euros, reiterables ata conseguir o cumprimento da orde de paralización, e calquera outra medida que sexa conveniente en prol da efectividade da suspensión.

3. Instruído o expediente de reposición da legalidade e previa audiencia do interesado, adoptarase algún dos seguintes acordos:

a) Se as obras non fosen legalizables por ser incompatibles co ordenamento urbanístico, acordarase a súa demolición e, no seu caso, a reconstrución do indebidamente demolido, á conta do interesado. Se os usos non fosen legalizables por ser incompatibles co ordenamento urbanístico, acordarase o cesamento dos mesmos.

b) Se as obras ou os usos puidesen ser legalizables por ser compatibles co ordenamento urbanístico, requirirase ao interesado para que no prazo de tres meses presente a solicitude da oportuna licenza ou comunicación previa correspondente, manténdose a suspensión das obras e usos en tanto esta non fose outorgada ou non se presentase a comunicación previa. No caso de que se denegue a licenza ou non se cumpran os requisitos legais para a comunicación previa, acordarase a demolición das obras á conta do interesado, procedéndose a impedir definitivamente os usos a que desen lugar.

c) Se as obras ou os usos non se axustasen ás condicións sinaladas no título habilitante, ordenarase á persoa interesada que as axuste no prazo de tres meses, prorrogables por outros tres a pedimento da mesma, sempre que a complexidade técnica ou envergadura das obras que haxa que realizar xustifíqueo. Se, transcorrido o prazo sinalado, o obrigado non axustase as obras ou os usos ás condicións do título habilitante, ordenarase a demolición das obras ou o cesamento dos usos á conta do interesado.

4. Co acordo que poña fin ao expediente de reposición da legalidade urbanística poderán adoptarse as medidas que se estimen precisas para garantir a executividade da resolución, sen prexuízo da imposición das sancións que procedan e das facultades que correspondan ás autoridades competentes, en virtude do réxime específico de autorización ou concesión a que estean sometidos determinados actos de edificación e uso do chan.

5. O procedemento a que se refire o número anterior haberá de resolverse no prazo dun ano, a contar desde a data do acordo de iniciación.

6. En caso de incumprimento da orde de cesamento de usos, de demolición ou de reconstrución do indebidamente demolido, a administración municipal procederá á execución subsidiaria da mesma ou á execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas, reiterables ata lograr a execución polo suxeito obrigado, na contía de 1.000 a 10.000 euros cada unha.
   DIRIXIDO A

   De conformidade co establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común, toda persoa xurídica ou física poderá dirixirse á Administración presentando as solicitudes, comunicacións e escritos que considere oportunos, tan só deberán de cumprir estes con o contido mínimo regulado en dita normativa.

   De conformidade co establecido no artigo 77 do Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, é obrigatorio que a persoa que pretenda rexentar unha actividade que xa se atopaba en funcionamento con título habilitante, comunique por escrito tal circunstancia ao concello de Sanxenxo, cumprimentando e asinando debidamente o modelo normalizado existente e achegando a documentación que se indica no mesmo.

   PRESENCIALMENTE

   Deberá descargar previamente o modelo normalizado correspondente ao procedemento. Unha vez debidamente cuberto e asinado, poderá presentalo no rexistro xeral do Concello de Sanxenxo ou nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

   ELECTRONICAMENTE

   Poderá presentar a súa solicitude a través desta sede electrónica, anexando o modelo normalizado, debidamente cuberto e asinado, así como a documentación que se requira en cada caso. É necesario que o peticionario se identifique previamente na propia sede a través dos medios previstos na mesma e a continuación siga os pasos para incorporala ao rexistro electrónico.

   Para poder realizar estas xestións de forma electrónica, deberá dispoñer dun certificado dixital ou ben obter un usuario e contrasinal que se lle expedirá nas oficinas do rexistro xeral municipal previa presentación da solicitude de alta.

   A sede electrónica permanecerá aberta as 24 horas de cada un dos 365 días do ano.

   Pódense presentar escritos, solicitudes e comunicacións, así como formular consultas sobre as solicitudes presentadas. En suma, realizar xestións  online que antes soamente podíanse facer de forma presencial.

   - Fotocopia do DNI do interesado

   - Modelo normalizado de solicitude de caducidade do expediente, debidamente cuberto.

   - Xustificante do pago da taxa municipal.

   - Documentación acreditativa da data de finalización das obras obxecto do expediente de reposición da legalidade urbanística para o que se solicita a caducidade.

   - Fotografías do estado actual do inmoble.

   Oficina Enderezo Teléfonos Horario
   Rexistro do Concello de Sanxenxo Rúa Madrid, núm. 1 - 36960 Sanxenxo (Pontevedra) 986720075 09:00 - 14:00 horas
   Oficina Enderezo Teléfonos
   Rexistro do Concello de Sanxenxo Rúa Madrid, núm. 1 - 36960 Sanxenxo (Pontevedra) 986720075
   Oficina Horario
   Rexistro do Concello de Sanxenxo 09:00 - 14:00 horas

   Volver
   Rexistro electrónico