headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

008 Solicitude de licenza de primeira ocupación

De conformidade co artigo 142.2 g) da Lei 2/2016, de 10 de febreiro do Solo de Galicia e artigo 351 do Regulamento da referida lei, considerarase acto suxeito a licenza municipal, sen prexuízo das autorizacións que foran procedentes de conformidade coa lexislación aplicable, a primeira ocupación dos edificios.

Rematadas as obras ou instalacións autorizadas nas correspondentes licenzas previas, apersoa titular da licenza, no prazo máximo de quince días, o porá en coñecemento do Concello de Sanxenxo mediante o oportuno escrito de solicitude de licenza de primeira ocupación.

A licenza de primeira ocupación acredita que as novas edificacións cumpren os requisitos esixidos para ser destinadas al uso para o cal autorizouse a licenza de obras, e que a edificación está completamente executada e se axusta á licenza urbanística outorgada.

DIRIXIDO A

De conformidade co establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común, toda persoa xurídica ou física poderá dirixirse á Administración presentando as solicitudes, comunicacións e escritos que considere oportunos, tan só deberán de cumprir estes con o contido mínimo regulado en dita normativa.

De conformidade co establecido no artigo 77 do Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, é obrigatorio que a persoa que pretenda rexentar unha actividade que xa se atopaba en funcionamento con título habilitante, comunique por escrito tal circunstancia ao concello de Sanxenxo, cumprimentando e asinando debidamente o modelo normalizado existente e achegando a documentación que se indica no mesmo.

PRESENCIALMENTE

Deberá descargar previamente o modelo normalizado correspondente ao procedemento. Unha vez debidamente cuberto e asinado, poderá presentalo no rexistro xeral do Concello de Sanxenxo ou nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

ELECTRONICAMENTE

Poderá presentar a súa solicitude a través desta sede electrónica, anexando o modelo normalizado, debidamente cuberto e asinado, así como a documentación que se requira en cada caso. É necesario que o peticionario se identifique previamente na propia sede a través dos medios previstos na mesma e a continuación siga os pasos para incorporala ao rexistro electrónico.

Para poder realizar estas xestións de forma electrónica, deberá dispoñer dun certificado dixital ou ben obter un usuario e contrasinal que se lle expedirá nas oficinas do rexistro xeral municipal previa presentación da solicitude de alta.

A sede electrónica permanecerá aberta as 24 horas de cada un dos 365 días do ano.

Pódense presentar escritos, solicitudes e comunicacións, así como formular consultas sobre as solicitudes presentadas. En suma, realizar xestións  online que antes soamente podíanse facer de forma presencial.

 1. Impreso de solicitude normalizado, subscrito polo promotor da obra ou polo seu representante, acreditando en tal caso dita representación.
 2. Xustificante do pago das taxas municipais.
 3. Fotocopia DNI do solicitante.
 4. Se o solicitante é unha persoa xurídica: fotocopia do DNI do representante, escritura de constitución da sociedade e fotocopia do CIF.
 5. Fotocopia da licenza de obras consonte á que foi executada a edificación para a que se solicita a licenza de primeira ocupación.
 6. Xustificante de solicitude de alta no Imposto de Bens Inmobles de natureza urbana (MOD. 902N).
 7. Reportaxe fotográfica das fachadas e distribución interior, acreditativas da finalización das obras.
 8. Certificado de fin de obra e, no seu caso, da urbanización, subscrito polo técnico director do proxecto e visado polo colexio correspondente. No caso de que as obras executadas sufriran algunha leve alteración en relación ao proxecto autorizado no seu día, xogo de planos e memoria de estado final, debidamente visado, salvo que as modificacións realizadas sexan de tal relevancia que precisen da concesión de nova licenza municipal con proxecto modificado.
 9. Acta de recepción de obra terminada.
 10. Certificado de posta en servizo dos ascensores (no seu caso).
 11. Xustificante de solicitude de alta nos servizos de abastecemento de auga e saneamento ante a empresa concesionaria municipal dos servizos (Espina y Delfín, S.L.)
 12. Solicitude de alta de subministro eléctrico, gas, telecomunicacións ou calquera outro servizo necesario para a posta en funcionamento da edificación.
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo Rúa Madrid, núm. 1 - 36960 Sanxenxo (Pontevedra) 986720075 09:00 - 14:00 horas
Rexistro do Concello de Sanxenxo Rúa Madrid, núm. 1 - 36960 Sanxenxo (Pontevedra) 986720075 09:00 - 14:00 horas
Oficina Enderezo Teléfonos
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo Rúa Madrid, núm. 1 - 36960 Sanxenxo (Pontevedra) 986720075
Rexistro do Concello de Sanxenxo Rúa Madrid, núm. 1 - 36960 Sanxenxo (Pontevedra) 986720075
Oficina Horario
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo 09:00 - 14:00 horas
Rexistro do Concello de Sanxenxo 09:00 - 14:00 horas

Artigo 142.2.g da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, e artigo 351.1.g) do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o regulamento da referida lei 2/2016, por canto dispoñen:

2. Estarán suxeitos a licenza municipal, sen prexuízo das autorizacións que sexan procedentes de acordo coa lexislación sectorial aplicable, o seguintes actos:

(...) g) A primeira ocupación dos edificios (...)

Artigo 355.3 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o regulamento da Lei do Solo de Galicia, por canto dispón:

3. As solicitudes de licenza de primeira ocupación ou utilización que se refiran a edificacións amparadas en licenza de obras que requirisen proxecto técnico, deberán ir acompañadas dun certificado acreditativo da efectiva e completa finalización das obras, previa á visita de comprobación dos servizos técnicos municipais, subscrito por técnico competente e visado polo colexio profesional cando así o exixa a normativa vixente, así como unha declaración do técnico sobre a conformidade das obras executadas co proxecto autorizado pola licenza de obras correspondente.

Xuntarase igualmente á solicitude documentación xustificativa da posta en funcionamento das instalacións executadas no inmoble de conformidade coa súa normativa reguladora e, se é o caso, certificación emitida polas empresas subministradoras dos servizos públicos, da axeitada execución das acometidas das redes de subministración.

Poderán outorgarse licenzas de primeira ocupación parciais nos termos previstos no artigo 358.2 deste regulamento

Artigo 358 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o regulamento da Lei do Solo de Galicia, no cal se regulan as licenzas por fases ou parciais, por canto dispón:

1. O concello poderá outorgar licenzas de obras parciais que autoricen a realización de fases concretas dun proxecto básico de edificación. Para o inicio das obras será necesaria a presentación do proxecto de execución referido á fase de que se trate.

2. Poderán outorgarse licenzas de primeira ocupación parciais, por edificios ou portais completos, sempre que se cumpran as seguintes condicións:

a) Que o estado de execución das obras autorizadas permita a súa utilización e ocupación con independencia da parte do edificio ou a construción inacabada.

b) Que a parte para cuxa ocupación ou utilización se solicite licenza, fose executada integramente de conformidade co proxecto autorizado e, se procede, coas súas modificacións e coas condicións da licenza urbanística outorgada.

c) Que a súa utilización e ocupación e o remate das obras non se interfiran mutuamente de forma grave.

d) Outras que establezan as ordenanzas municipais da edificación, se procede.

3. Nos supostos indicados no punto anterior, o concello poderá exixir mediante acordo motivado que o solicitante constitúa garantía para asegurar a correcta execución das obras restantes.

4. Tamén poden outorgarse licenzas de ocupación ou utilización limitadas a partes das construcións e instalacións que cumpran a normativa urbanística, cando existan outras partes que non se axusten a ela en aspectos de detalle ou escasa entidade, sempre que se cumpra o previsto na letra a) do número 2 deste artigo e que se constitúa garantía, sen prexuízo de exercer as potestades de disciplina urbanística que fosen procedentes.


Volver
Rexistro electrónico