headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

007 Comunicación de cambio de titularidade de actividade (licenza ou comunicación previa)

Cando unha persoa estea interesada en continuar coa mesma actividade que se viña desenvolvendo nun local e para a cal se contaba con título habilitante emitido polo concello de Sanxenxo (xa sexa licencia de actividade ou comunicación previa), deberá comunicar por escrito ao concello os datos identificativos do novo titular, indicando a referencia do título habilitante inicial da actividade e, no seu caso, dos que se tramitaron para posteriores cambios de titularidade ou modificacións da actividade ou do establecemento.

A responsabilidade do cumprimento dos requisitos administrativos aos que estivese sometida a actividade ou o establecemento trasladarase á nova persoa titular a partir do momento no que o cambio de titularidade fixésese efectivo, con independencia da data na que leve a cabo a comunicación do cambio de titularidade prevista no artigo 77 do Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos.

No caso de que a nova persoa titular non presente dita comunicación, a anterior persoa titular eximirase de toda responsabilidade se acredita ante a Administración o cambio de titularidade por calquera medio admisible en dereito.

Non se consideran en vigor os títulos habilitantes de actividades correspondentes a locais nos que cesase a actividade por un período superior aos seis meses, nin as que teñan declaración expresa de caducidade.

DIRIXIDO A

De conformidade co establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común, toda persoa xurídica ou física poderá dirixirse á Administración presentando as solicitudes, comunicacións e escritos que considere oportunos, tan só deberán de cumprir estes con o contido mínimo regulado en dita normativa.

De conformidade co establecido no artigo 77 do Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, é obrigatorio que a persoa que pretenda rexentar unha actividade que xa se atopaba en funcionamento con título habilitante, comunique por escrito tal circunstancia ao concello de Sanxenxo, cumprimentando e asinando debidamente o modelo normalizado existente e achegando a documentación que se indica no mesmo.

PRESENCIALMENTE

Deberá descargar previamente o modelo normalizado correspondente ao procedemento. Unha vez debidamente cuberto e asinado, poderá presentalo no rexistro xeral do Concello de Sanxenxo ou nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

ELECTRONICAMENTE

Poderá presentar a súa solicitude a través desta sede electrónica, anexando o modelo normalizado, debidamente cuberto e asinado, así como a documentación que se requira en cada caso. É necesario que o peticionario se identifique previamente na propia sede a través dos medios previstos na mesma e a continuación siga os pasos para incorporala ao rexistro electrónico.

Para poder realizar estas xestións de forma electrónica, deberá dispoñer dun certificado dixital ou ben obter un usuario e contrasinal que se lle expedirá nas oficinas do rexistro xeral municipal previa presentación da solicitude de alta.

A sede electrónica permanecerá aberta as 24 horas de cada un dos 365 días do ano.

Pódense presentar escritos, solicitudes e comunicacións, así como formular consultas sobre as solicitudes presentadas. En suma, realizar xestións  online que antes soamente podíanse facer de forma presencial.

  1. Impreso normalizado de comunicación do cambio de titularidade da licenza de obra, debidamente cumprimentado e asinado.
  2. Se o solicitante é unha persoa xurídica: fotocopia da escritura de constitución da sociedade e do CIF.
  3. No seu caso, documentación acreditativa da representación que se indique (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).
  4. Xustificante do pago da taxa municipal.
  5. Fotocopia do título de propiedade.
  6. Consulta descritiva e gráfica do inmoble obxecto da licenza.
  7. Fotocopia da resolución municipal pola que se concedeu a licenza para a cal se comunica a transmisión.

No caso de transmisión por motis causa (falecemento do titular), aportarase:

  1. Certificado de defunción.
  2. Testamento ou declaración de herdeiros.
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo Rúa Madrid, núm. 1 - 36960 Sanxenxo (Pontevedra) 986720075 09:00 - 14:00 horas
Oficina Enderezo Teléfonos
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo Rúa Madrid, núm. 1 - 36960 Sanxenxo (Pontevedra) 986720075
Oficina Horario
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo 09:00 - 14:00 horas

Volver
Rexistro electrónico