headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

006 Solicitude de certificado pola existencia ou non de expediente de reposición da legalidade urbanística ou sancionador

As persoas interesadas poderán solicitar a emisión dun certificado no cal se indique si unha edificación non ten incoado (ou consta a existencia) dalgún expediente de reposición da legalidade urbanísticas e/ou sancionador.

PRESENCIALMENTE

Deberá descargar previamente o modelo normalizado correspondente ao procedemento. Unha vez debidamente cuberto e asinado, poderá presentalo no rexistro xeral do Concello de Sanxenxo ou nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

ELECTRONICAMENTE

Poderá presentar a súa solicitude a través desta sede electrónica, anexando o modelo normalizado, debidamente cuberto e asinado, así como a documentación que se requira en cada caso. É necesario que o peticionario se identifique previamente na propia sede a través dos medios previstos na mesma e a continuación siga os pasos para incorporala ao rexistro electrónico.

Para poder realizar estas xestións de forma electrónica, deberá dispoñer dun certificado dixital ou ben obter un usuario e contrasinal que se lle expedirá nas oficinas do rexistro xeral municipal previa presentación da solicitude de alta.

A sede electrónica permanecerá aberta as 24 horas de cada un dos 365 días do ano.

Pódense presentar escritos, solicitudes e comunicacións, así como formular consultas sobre as solicitudes presentadas. En suma, realizar xestións  online que antes soamente podíanse facer de forma presencial.


  1. Impreso normalizado de solicitude de certificado urbanístico.
  2. Xustificante do pago da taxa municipal (40 euros).
  3. Fotocopia do DNI do solicitante (si o solicitante é persoa física) ou do CIF, escritura de constitución e DNI do representante legal (se o solicitante é persoa xurídica).
  4. Certificación descritiva e gráfica catastral do inmoble no que se pretenda actuar. Será válida a obtida na oficina virtual do Catastro ou a obtida nos puntos autorizados de información castastral.
  5. Fotografías da edificación obxecto da solicitude na que se poidan apreciar as fachadas da edificación para a cal se solicita a certificación.
  6. ANTECEDENTES DO INMOBLE (aportarase algún dos que se indican a continuación):
  • Identificación da licenza municipal de obra ou no caso de non tela modelo CU-1 (catastro) e certificado catastral do inmoble.
  • Identificación do/s anterior/es propietario/s do inmoble.
  • Copia da escritura de propiedade.
  • Copia da escritura de obra nova
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo Rúa Madrid, núm. 1 - 36960 Sanxenxo (Pontevedra) 986720075 09:00 - 14:00 horas
Oficina Enderezo Teléfonos
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo Rúa Madrid, núm. 1 - 36960 Sanxenxo (Pontevedra) 986720075
Oficina Horario
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo 09:00 - 14:00 horas

Volver
Rexistro electrónico