headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

009 Solicitude de certificado de condicións urbanísticas dun inmoble

As persoas interesadas poderán solicitar a emisión dun certificado relativo á situación urbanística dunha determinada parcela, soar, inmoble ou local, no cal se indicará a ordenanza de aplicación así como os actos ou usos do solo ou subsolo permitidos polo Plan Xeral de Ordenación Municipal vixente

PRESENCIALMENTE

Deberá descargar previamente o modelo normalizado correspondente ao procedemento. Unha vez debidamente cuberto e asinado, poderá presentalo no rexistro xeral do Concello de Sanxenxo ou nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

ELECTRONICAMENTE

Poderá presentar a súa solicitude a través desta sede electrónica, anexando o modelo normalizado, debidamente cuberto e asinado, así como a documentación que se requira en cada caso. É necesario que o peticionario se identifique previamente na propia sede a través dos medios previstos na mesma e a continuación siga os pasos para incorporala ao rexistro electrónico.

Para poder realizar estas xestións de forma electrónica, deberá dispoñer dun certificado dixital ou ben obter un usuario e contrasinal que se lle expedirá nas oficinas do rexistro xeral municipal previa presentación da solicitude de alta.

A sede electrónica permanecerá aberta as 24 horas de cada un dos 365 días do ano.

Pódense presentar escritos, solicitudes e comunicacións, así como formular consultas sobre as solicitudes presentadas. En suma, realizar xestións  online que antes soamente podíanse facer de forma presencial.

  1. Impreso normalizado de solicitude de certificado urbanístico.
  2. Xustificante do pago da taxa municipal (40 euros).
  3. Fotocopia do DNI do solicitante (si o solicitante é persoa física) ou do CIF, escritura de constitución e DNI do representante legal (se o solicitante é persoa xurídica).
  4. Consulta descritiva e gráfica catastral do inmoble no que se pretenda actuar. Será válida a obtida na oficina virtual do Catastro ou a obtida nos puntos autorizados de información castastral.
  5. Calquera outra documentación que se estime oportuna.
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo Rúa Madrid, núm. 1 - 36960 Sanxenxo (Pontevedra) 986720075 09:00 - 14:00 horas
Oficina Enderezo Teléfonos
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo Rúa Madrid, núm. 1 - 36960 Sanxenxo (Pontevedra) 986720075
Oficina Horario
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo 09:00 - 14:00 horas

Rango

Título

Artigos

Enlace á norma legal

LEI

Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.

Art. 87.2

https://www.boe.es/eli/es-ga/l/2016/02/10/2

LEI

Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental.

Art. 37

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/21

LEI

Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común dlas Administracións Publicas.

Arts. 9 e 66

Arts. 21-25

https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39

LEI

Lei 40/2015, de 1 de Outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Art. 30

https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/40

LEI

Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local.

Norma completa

https://www.boe.es/eli/es/l/1985/04/02/7

REAL DECRETO LEGISLATIVO

Texto Refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2016, de 16 de decembro

Art. 12, Art. 15, Art. 18

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2016/12/16/1

REAL DECRETO LEGISLATIVO

Texto Refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de Outubro

Art. 4.2, Art. 5

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7

REAL DECRETO

Normas complementarias ao regulamento para a execución da Lei Hipotecaria sobre inscrición no Rexistro da Propiedade de actos de natureza urbanística aprobadas polo Real Decreto 1093/1997, de 4 de xullo

Norma completa

https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/07/04/1093

REAL DECRETO

Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei sobre Réxime do Solo e Ordenación Urbana aprobado polo Real Decreto 2187/1978, de 23 de xuño

Art. 5

https://www.boe.es/eli/es/rd/1978/06/23/2187

REAL DECRETO

Regulamento de Planeamento para o desenvolvemento e aplicación da Lei sobre Réxime do Solo e  Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño

Art. 165 e ss., Art. 168

https://www.boe.es/eli/es/rd/1978/06/23/2159

REAL DECRETO

Regulamento de emisións industriais e de desenvolvemento da Lei 16/2002, de 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación aprobado polo Real Decreto 815/2013, de 18 de Outubro

Norma completa

https://www.boe.es/eli/es/rd/2013/10/18/815

DECRETO

Regulamento da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia aprobado por Decreto 143/2016, de 22 de setembro

Art. 206.1.a

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161109/AnuncioG0422-281016-0013_es.html


Volver
Rexistro electrónico