headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

002 Solicitude de licenza de obra

As licenzas urbanísticas son títulos administrativos regrados que teñen por finalidade o sometemento ao control da administración competente para outorgalas, para comprobar que os actos de edificación e uso do chan proxectados axústanse ao ordenamento urbanístico vixente, previamente á súa execución material.

Deben outorgarse de conformidade coas previsións da lexislación e do plan urbanístico vixentes.

Non se poden denegar ou outorgar licenzas urbanísticas con base nas determinacións de plans futuros nin condicionadas á aprobación dos mesmos. Tampouco poderán outorgarse aquelas que requiran outras autorizacións ou informes administrativos previos, ata que sexan concedidas ou emitidos, nos termos regulados na lexislación sectorial vixente.

As licenzas urbanísticas deben outorgarse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros.

En ningún caso entenderanse adquiridas por silencio administrativo facultades ou dereitos que contravengan a ordenación territorial ou urbanística.

A denegación de licenzas urbanísticas deberá ser motivada, con explícita referencia ás normas ou determinacións do plan urbanístico que se incumpran polo proxecto para o que se solicita.

Están suxeitos a licenza urbanística municipal, sen prexuízo das autorizacións que fose procedentes de acordo coa lexislación sectorial aplicable, os seguintes actos:

 • Os actos de edificación e uso do chan e do subsolo que de acordo coa normativa xeral de edificación precisen de proxecto de obras de edificación.
 • As intervencións de todo tipo en edificacións obxecto de protección específica como inmobles declarados bens de interese cultural ou catalogados polos seus singulares características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.
 • As demolicións totais ou parciais das construcións, excepto as derivadas de resolucións de expedientes de restauración de legalidade urbanística e os supostos de declaración de ruína inminente.
 • Os muros de contención de terras, cando a súa altura máxima desde a cota de referencia sexa de máis de tres metros.
 • Os grandes movementos de terras, explanaciones.
 • As parcelaciones urbanísticas, segregación ou outros actos de división de terreos en calquera clase de chan, cando non formen parte dun proxecto de reparcelamento, agás que o concello declare o seu innecesaridad. Será innecesario o otorgamiento de licenza cando a división ou segregación sexa consecuencia de:
  • A aprobación dun proxecto de compensación, reparcelamento ou expropiación.
  • A execución de infraestruturas e dotacións públicas.
  • O otorgamiento polo plan de distinta clasificación ou cualificación de parcela de orixe.
 • A primeira utilización e ocupación dos edificios e construcións seguintes:
  • Os de nova planta
  • As ampliacións dos existentes
  • Os sometidos a obras para cambiar o seu uso característico ou as obras de gran reforma ou rehabilitación que comporten a interrupción da súa utilización e ocupación.
 • A implantación de calquera instalación de uso residencial, xa sexa provisional ou permanente.
 • A talla de masas arbóreas ou de vexetación arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformación urbanística e, en todo caso, cando dita talla derívese da lexislación de protección do dominio público, excepto as autorizadas en chan rústico polos órganos competentes en materia forestal.
 • En todo caso, aquelas actuacións non enumeradas nos apartados anteriores nas que así o esixa o plan urbanístico respectivo ou as ordenanzas municipais por razón de seguridade xurídica ou doutro tipo. 

Todos os actos de ocupación, construción, edificación e uso do chan e do subsolo non contemplados anteriormente quedan sometidos ao réxime de comunicación previa urbanística (ver procedemento de comunicación previa).

Tramitaranse conxuntamente, nun único procedemento, as solicitudes simultáneas de licenzas que, referidas a un mesmo inmoble ou parte do mesmo, teñan por obxecto actos suxeitos a licenza urbanística.

A resolución que se adopte diferenciará cada unha das licenzas outorgadas, conservando cada unha a súa propia natureza.

O procedemento para o otorgamiento de licenzas urbanísticas iniciarase mediante presentación de solicitude dirixida ao concello, acompañada da documentación que permita coñecer suficientemente o seu obxecto.

Se a solicitude non reúne os requisitos esixidos, requirirase aos solicitantes para que emenden a falta ou acompañen os documentos preceptivos no prazo de dez días, con indicación de que se así non o fixese teráselle por desistido da súa petición, previa resolución que así o declare.

Declarado a desistencia da solicitude de licenza ou no caso de declaración de caducidade do procedemento, poderase solicitar unha nova licenza achegando a documentación ou solicitando a incorporación ao expediente da que figurase no que foi arquivado.

Será requisito indispensable en todas as obras dispoñer, xunto á obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas obras maiores a colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e apelidos dos técnicos directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos aos que se vai a destinar a construción, data de expedición da licenza, prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas e o número de expediente.

A persoa promotora dos actos de edificación e de uso do chan ou do subsolo que se pretendan realizar con anterioridade ao comezo dos mesmos.

PRESENCIALMENTE

Deberá descargar previamente o modelo normalizado correspondente ao procedemento. Unha vez debidamente cuberto e asinado, poderá presentalo no rexistro xeral do Concello de Sanxenxo ou nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

ELECTRONICAMENTE

Poderá presentar a súa solicitude a través desta sede electrónica, anexando o modelo normalizado, debidamente cuberto e asinado, así como a documentación que se requira en cada caso. É necesario que o peticionario se identifique previamente na propia sede a través dos medios previstos na mesma e a continuación siga os pasos para incorporala ao rexistro electrónico.

Para poder realizar estas xestións de forma electrónica, deberá dispoñer dun certificado dixital ou ben obter un usuario e contrasinal que se lle expedirá nas oficinas do rexistro xeral municipal previa presentación da solicitude de alta.

A sede electrónica permanecerá aberta as 24 horas de cada un dos 365 días do ano.

Pódense presentar escritos, solicitudes e comunicacións, así como formular consultas sobre as solicitudes presentadas. En suma, realizar xestións  online que antes soamente podíanse facer de forma presencial.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo Rúa Madrid, núm. 1 - 36960 Sanxenxo (Pontevedra) 986720075 09:00 - 14:00 horas
Oficina Enderezo Teléfonos
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo Rúa Madrid, núm. 1 - 36960 Sanxenxo (Pontevedra) 986720075
Oficina Horario
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo 09:00 - 14:00 horas

Volver
Rexistro electrónico