headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

001 Comunicación Previa de Obras

A comunicación previa en materia de urbanismo é o documento no que a persoa interesada pon en coñecemento da Administración municipal que reúne os requisitos para realizar un acto de transformación, construción, edificación e uso do chan ou do subsolo que non está suxeito a licenza municipal e, en todo caso, os que así se establezan nas leis.

En xeral, quedan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa os actos de edificación e uso do chan e do subsolo non suxeitos a licenza, e en todo caso os seguintes:

 • Os actos de edificación e uso do chan e do subsolo que, conforme á normativa xeral de ordenación da edificación, non precisen de proxecto de obras de edificación (ver Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación.)
 • A execución de obras ou instalacións menores. En ningún caso entenderanse como tales as parcelaciones urbanísticas, os muros de contención de máis de metro e medio de altura, as intervencións en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados e os grandes movementos de terra.
 • A utilización do chan para o desenvolvemento de actividades mercantís, industriais, profesionais, de servizos ou outras análogas.
 • O uso do voo sobre as edificacións e instalacións de calquera clase.
 • A modificación do uso de parte dos edificios e instalacións, en xeral, cando non teñan por obxecto cambiar os usos característicos do edificio nin implantar un uso residencial.
 • A extracción de áridos para a construción e a explotación de canteiras, aínda que se produza en terreos de dominio público e estean suxeitos a concesión ou autorización administrativa.
 • As actividades extractivas de minerais, líquidos, e de calquera outra materia, así como as de verteduras no subsolo.
 • A instalación de invernadoiros.
 • A colocación de carteis e paneis de propaganda visibles desde a vía pública, sempre que non estean en locais pechados.
 • Os peches e valados de leiras.
 • As instalacións e construcións de carácter temporal destinadas a espectáculos e actividades recreativas.

Cando se queiran realizar diversas actuacións relacionadas coa mesma edificación ou inmoble, presentarase unha única comunicación previa.

É requisito indispensable en todas as obras dispoñer, ao pé da mesma, de copia selada da comunicación previa.

Os concellos poderán establecer os procedementos de comunicación necesarios, así como os de verificación posterior do cumprimento dos requisitos precisos.

O promotor (persoa física ou xurídica), con carácter previo á execución do acto de que se trate.

PRESENCIALMENTE

Deberá descargar previamente o modelo normalizado correspondente ao procedemento. Unha vez debidamente cuberto e asinado, poderá presentalo no rexistro xeral do Concello de Sanxenxo ou nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

ELECTRONICAMENTE

Poderá presentar a súa solicitude a través desta sede electrónica, anexando o modelo normalizado, debidamente cuberto e asinado, así como a documentación que se requira en cada caso. É necesario que o peticionario se identifique previamente na propia sede a través dos medios previstos na mesma e a continuación siga os pasos para incorporala ao rexistro electrónico.

Para poder realizar estas xestións de forma electrónica, deberá dispoñer dun certificado dixital ou ben obter un usuario e contrasinal que se lle expedirá nas oficinas do rexistro xeral municipal previa presentación da solicitude de alta.

A sede electrónica permanecerá aberta as 24 horas de cada un dos 365 días do ano.

Pódense presentar escritos, solicitudes e comunicacións, así como formular consultas sobre as solicitudes presentadas. En suma, realizar xestións  online que antes soamente podíanse facer de forma presencial.

En calquera dos casos, deberá presentarse cunha ANTELACIÓN MÍNIMA de QUINCE DÍAS HÁBILES á data prevista para o inicio da realización do acto comunicado.

 • Datos identificativos da persoa física ou xurídica promotora e, no seu caso, de quen a represente, así como unha dirección a efectos de notificacións.
 • Descrición técnica das características do acto de que se trate ou, no seu caso, proxecto técnico legalmente esixible.
 • Manifestación expresa de que a comunicación previa presentada cumpre en todos os seus extremos coa ordenación urbanística de aplicación.
 • Copia das autorizacións, concesións administrativas ou informes sectoriais cando fosen legalmente esixibles ao solicitante, ou acreditación de que se solicitou a súa otorgamiento. A estes efectos, no caso de non emitirse os informes no prazo legalmente establecido, acreditarase tal circunstancia.
 • Autorización ou documento de avaliación ambiental, en caso de requirila o uso a que se destinen as obras.
 • Xustificante de pago dos tributos municipais que resulten preceptivos.
 • No seu caso, certificado emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal previstas no Decreto 143/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
 • Documento de formalización da cesión, no seu caso
 • Data de inicio e finalización das obras.
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo Rúa Madrid, núm. 1 - 36960 Sanxenxo (Pontevedra) 986720075 09:00 - 14:00 horas
Oficina Enderezo Teléfonos
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo Rúa Madrid, núm. 1 - 36960 Sanxenxo (Pontevedra) 986720075
Oficina Horario
Departamento de urbanismo do Concello de Sanxenxo 09:00 - 14:00 horas

Volver
Rexistro electrónico