Formularios de solicitude Estas son as últimas entradas publicadas gl Formulario alta usuario sede 2018-09-17T22:00:00Z 2018-09-17T22:00:00Z Formulario alta usuario sede 2018-09-17T22:00:00Z Instancia Xeral Impreso a presentar no Concello para solicitar calqueira támite que non teña un documento específico Instancia para aportación de documentación complementaria Modelo normalizado para achegar documentación complementaria, xa fose requirida ou non, a un expediente municipal Autoliquidación: outras taxas municipais 2020-06-28T22:00:00Z 2020-06-28T22:00:00Z Modelo de autoliquidación de taxa municipal correspondente a: 1) Comunicación de cambio de titularidade de licenza ou CP de obra 2) Comunicación de cambio de titularidade de licenza ou CP de actividade 3) Solicitude de certificación urbanística de parcela 4) Solicitude de certificación sobre existencia de expediente de reposición da legalidade urbanística ou sancionador 5) Solicitude de informe técnico ou xurídico 6) Solicitude de licenza de parcelación/segregación 7) Solicitude de licenza de segregación de local 8) Solicitude de declaración de innecesariedade de parcelación 9) Solicitude de declaración de incursión en situación de fóra de ordenación 10) Solicitude de declaración de ruína. 2020-06-28T22:00:00Z Autoliquidación:taxa por comunicación previa de actividade 2020-04-27T22:00:00Z 2020-04-27T22:00:00Z Modelo de autoliquidación para calcular a taxa municipal correspondente a unha actividade que pretende exercerse mediante o procedemento de comunicación previa 2020-04-27T22:00:00Z Autoliquidación: taxa por tramitación de expediente de licenza de primeira ocupación de edificación 2020-05-20T22:00:00Z 2020-05-20T22:00:00Z Modelo de autoliquidación para calcular a taxa municipal correspondente á tramitación dun expediente de licenza de primeira ocupación dunha edificación (edificio, vivenda, nave, ...) Recoméndase cubrilo coa aplicación de Adobe Acrobat Reader ou similar. Para descarga do lector de PDF de Adobe: https://get.adobe.com/es/reader/download/?installer=Reader_DC_2020.009.20063_Spanish_for_Windows&os=Windows%2010&browser_type=Gecko&browser_dist=Firefox&stype=7574 2020-05-20T22:00:00Z Autoliquidación: taxa por tramitación de licenza de obra 2020-04-27T22:00:00Z 2020-04-27T22:00:00Z Modelo de autoliquidación para calcular a taxa municipal correspondente a unha licenza de obra 2020-04-27T22:00:00Z Comunicación de cambio de titularidade de actividade (licenza ou comunicación previa) 2020-05-01T22:00:00Z 2020-05-01T22:00:00Z Modelo normalizado para comunicar o cambio de titularidade nunha actividade que se viña exercendo con título habilitante en vigor 2020-05-01T22:00:00Z Comunicación de fin de obras habilitadas por comunicación previa de obras 2020-04-20T22:00:00Z 2020-04-20T22:00:00Z Modelo para notificar ao Concello de Sanxenxo o remate de obras comunicadas mediante a presentación de comunicación previa de obras 2020-04-20T22:00:00Z Comunicación previa para o inicio dunha actividade 2020-04-16T22:00:00Z 2020-04-16T22:00:00Z Comunicación previa para o desenvolvemento dunha actividade 2020-04-16T22:00:00Z Comunicación previa para realización de obras menores (CPO) 2018-09-30T22:00:00Z 2018-09-30T22:00:00Z Comunicación previa para realización de obras menores 2018-09-30T22:00:00Z Declaración responsable del cumplimiento del Decreto 106/2015, sobre contaminación acustica de Galicia 2020-04-27T22:00:00Z 2020-04-27T22:00:00Z Modelo de declaración responsable do cumprimento no desenvolvemento da actividade das condicións fixadas polo Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia 2020-04-27T22:00:00Z Declaración responsable para utilización de grúa móbil autopropulsada 2020-04-27T22:00:00Z 2020-04-27T22:00:00Z Modelo de declaración responsable para a utilización dunha grúa móbil autopropulsada na execución de obras 2020-04-27T22:00:00Z Declaración responsable para la instalación de estadas de máis de 6 metros de altura 2020-04-27T22:00:00Z 2020-04-27T22:00:00Z Modelo de declaración responsable para a instalación de estadas de máis de 6 metros de altura para a execución de obras 2020-04-27T22:00:00Z Declaración responsable para a instalación de estadas de menos de 6 metros de altura 2020-04-27T22:00:00Z 2020-04-27T22:00:00Z Modelo de declaración responsable para a instalación de estadas de menos de 6 metros de altura para a execución de obras 2020-04-27T22:00:00Z Declaración responsable para plataforma elevadora 2020-04-27T22:00:00Z 2020-04-27T22:00:00Z Modelo de declaración responsable para a utilización de plataforma elevadora na execución de obras 2020-04-27T22:00:00Z Modelo de representación 2020-06-27T22:00:00Z 2020-06-27T22:00:00Z Modelo para autoriza a un terceiro para que poida realizar trámites relacionados cun procedemento municipal en nome do solicitante do mesmo 2020-06-27T22:00:00Z Modelo de RENUNCIA ao incremento do valor de expropiación 2020-05-14T22:00:00Z 2020-05-14T22:00:00Z Modelo normalizado para presentar renuncia expresa ao incremento de valor dunha edificación que supoñerá a realización das obras autorizadas, en caso de expropiación posterior por parte dalgunha administración 2020-05-14T22:00:00Z Solicitude de certificado conforme un ben inmoble non está incurso en expediente de reposición da legalidade urbanística ou sancionador Modelo normalizado para presentar solicitude de certificado conforme unha edificación non ten incoado expediente de reposición da legalidade urbanística ou sancionador Solicitude de certificado urbanístico de ben inmoble 2020-04-19T22:00:00Z 2020-04-19T22:00:00Z Modelo normalizado para solicitude de certificado de condicións urbanísticas referentes a unha parcela ou edificación, de conformidade co Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) vixente 2020-04-19T22:00:00Z Solicitude de declaración expresa de incursión en situación de fora de ordenación 2020-06-27T22:00:00Z 2020-06-27T22:00:00Z Modelo de solicitude de declaracion expresa de incursión en situación de fóra de ordenación para edificacións que se atopen nos casos comprendidos nos artigos 90 e 153 da Lei 9/2016, do 10 de febreiro, do Chan de Galicia 2020-06-27T22:00:00Z Solicitude de licenza de obra 2020-04-17T22:00:00Z 2020-04-17T22:00:00Z Modelo normalizado para a presentación de solicitude de licenza de obra 2020-04-17T22:00:00Z Solicitude de licenza de primeira ocupación 2020-05-10T22:00:00Z 2020-05-10T22:00:00Z Modelo normalizado para solicitar licenza de primeira ocupación para edificacións rematadas 2020-05-10T22:00:00Z Solicitude de licenza para instalación de terraza na vía pública 2020-04-17T22:00:00Z 2020-04-17T22:00:00Z Modelo normalizado para a presentación de solicitude de licenza para a instalación dunha terraza na vía pública 2020-04-17T22:00:00Z Solicitude de licenza de actividade (art. 41 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, de emprendemento e da competitividade económica de Galicia) 2020-07-01T22:00:00Z 2020-07-01T22:00:00Z Modelo normalizado para solicitar licenza de actividade para os supostos contemplados no artigo 41 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, de emprendemento e da competitividade económica de Galicia: "Artigo 41. Actividades sometidas a licenza ou autorización. En atención á concorrencia de razóns de orde pública, seguridade pública, saúde pública e protección do medio ambiente, será precisa a obtención de licenza municipal ou autorización autonómica para: a) A apertura de establecementos abertos ao público cun aforo superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situación de risco, de conformidade co disposto na normativa técnica en vigor. b) A instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública anexas ao establecemento aberto ao público. c) A celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas de carácter extraordinario, sempre que requiran de plan de autoprotección ou dun plan ou estudo específico segundo a normativa sectorial de aplicación. d) A montaxe de instalacións para a celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas e a celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas que haxan de dispoñer de plan de autoprotección ou dun plan ou estudo específico segundo a normativa sectorial de aplicación. e) A celebración dos espectáculos públicos e actividades recreativas que se desenvolvan en máis dun termo municipal da Comunidade Autónoma, conforme ao procedemento que regulamentariamente se estableza. f) A celebración dos espectáculos e festexos taurinos, que se rexerán pola súa normativa específica. g) A apertura de establecementos abertos ao público e a celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas cuxa normativa específica esixa a concesión de licenza ou autorización." 2020-07-01T22:00:00Z